‌چکیده محتوای فایل

برای رسم طرح های پنجره‌های قدمی می توان بخش کوچکی از آن را رسم کرد سپس با کمک تبدیل های هندسی طرح را کامل کرد.

‌فهرست

تقارن
سیکونس

بررسی عمیق طبیعت ، پربارترین منبع کشفیات ریاضی است.    (فوریه)

دیدگاه کاربران

system                

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید