‌چکیده محتوای فایل

برای هر یک از روابط زیر ابتدا چند نقطه از صفحه که در آن رابطه صدق میکند را مشخص کنید و سپس شکل کلی مربوط به آن رابطه را تعیین کنید.
راهنمایی : 
1. با استفاده از دکمه ها به قسمت بعدی یا قبلی منتقل میشوید.
2. به کمک لغزنده ها میتوانید حدود مناطق و ضرایب را تغییر داده و برای حالتهای مختلف جواب را ببینید.
3. در بخش جعبه نمایش ، میتوانید جواب نهایی هر بخش را ببینید.

‌فهرست

فصل سوم . درس اول . کار در کلاس

بررسی عمیق طبیعت ، پربارترین منبع کشفیات ریاضی است.    (فوریه)

دیدگاه کاربران

system                

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید