‌چکیده محتوای فایل

ترکیب فصلی دو گزاره  زمانی نادرست است که هر دو گزاره نادرست باشند.

‌فهرست

ترکیب فصلی

بررسی عمیق طبیعت ، پربارترین منبع کشفیات ریاضی است.    (فوریه)

دیدگاه کاربران

system                

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید

فایل های مشابه