کارگاه ریاضی با GeoGebra4

کتابی ارزشمند ،نوشته آقای مهدی قربانی ،که در سال 1393 نسخه دیجیتال (pdf)آن جهت کاربردهای آموزشی وقف عام گردید.