آشنایی با نرم افزار جئوجبرا

چاپ شده در مجله "رشد آموزش ریاضی" _ دوره ی بیست و هشتم _ شماره یک _ پاییز 1389


مقاله ی حاضر، به معرفی نرم افزار جئوجبرا و ارائه ی چند تکلیف در درس حسابان ، به عنوان نمونه ای از تکالیفی که می  توان با این نرم افزار انجام داد،می پردازد.علاوه بر این به امکانات موجود در این نرم افزار که به آموزش ریاضی کمک می کند نیز در این مقاله اشاره شده است.