بهترین راهنمای نرم افزار جئوجبرا به زبان فارسی

راهنمای نرم افزار به زبان فارسی


محتوای این کتاب به صورت رایگان و متن باز در اینترنت منتشر شده است. 
به این معنی که مجاز هستید تا محتوای آن را:
به اشتراک بگذارید. برای کپی کردن، انتشار، و تسری دادن آن
در آن تغییرات دهید. برای تطبیق با نیازهای خود
به شرط اینکه:

 • با ذکر نام باشد: در صورتی که این محتوا را پخش می کنید، باید به وضوح شرایط مالکیت معنوی
  را به دریافت کننده اعلام کنید .

برای این منظور لازم است نام نویسندگان را برده و لینک سایت بین المللی جئوجبرا  
www.geogebra.orgرا در متن منتشر شده قرار دهید.

 • استفادی غیرتجاری شود: یعنی شما اجازه استفاده تجاری و کسب درآمد از این محتوا ندارید.
 • پخش همانند شود: یعنی اگر شما تغییراتی در این محتواها ایجاد کردید، باید حاصل آن را با
  همین شرایط و مالکیت معنوی پخش کنید.
  محتوای این کتاب تحت حمایت دانشگاه جان کپلر اتریش و دانشگاه فلوریدا آمریکا تالیف شده است. ترجمه این
  کتاب توسط افراد داوطلب
   در موسسه جئوجبرای تهران و با حمایت مرکز یادگیری تبیان ترجمه و منتشر شده

است.
نسخه حاضر شامل 10 کارگاه آموزشی است که کارگاه دهم توسط خانم برناک ترجمه شده و توسط موسسه جئوجبرای ایران به مجموعه قبلی افزوده شده است.