کارگاه آشنایی با نرم افزار جئوجبرا 5

مروری سریع بر نرم افزار جئوجبرا نسخه 5


مرور سریع بر نرم افزار جئوجبرا 5

نویسنده: پروانه بهزادی آزاد

در این جزوه با پنجره های مختلف جئوجبرا آشنا می شویم  در هر پنجره یک فعالیت ساده انجام شده است .

این جزوه برای یک کارگاه دو ساعته طراحی شده تا شرکت کنندگان بتوانند همزمان تمرین ها را انجام داده و با قابلیت های این نرم افزار آشنا شوند.