راهنمای جامع جئوجبرا 3.2

راهنمای سریع یادگیری نرم افزار جئوجبرا نسخه 3.2


امکانات جئوجبرای 5 نسبت به این نسخه بیشتر است اما کلیات و اصولی که در این جزوه مطرح شده می تواند به شما خیلی کمک کند تا به خوبی از ابزارها و امکانات مای دو بعدی استفاده کنید.